تاثیر اعراب بر جنبش سبز

Thursday, February 24, 2011

برام اسمس اومده: الشعب، یرید اسقاط النظام...

ترجمه: مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند!

0 comments: