وقتي با خودت يا عمه ات حرف مي زني

Monday, October 19, 2009

تا حالا شده داري با كسي تلفني حرف مي زني، بعد مي فهمي چند دقيقه است تلفن قطع شده و داشتي با خودت يا با عمه جانت حرف مي زدي!؟

0 comments: