اين لذت رو نميشه توصيف كرد

Monday, October 26, 2009

وقتي تو و «اون» توي يه بستر خوابيدين و تو مي خوابي با اين لذت كه «اون» بيدار مي مونه و بهت نگاه ميكنه...
.
.
.
«اون» مي تونه همسر شرعي و قانونيت باشه، فكر بد نكن!