افسردگي عشقي

Thursday, October 1, 2009

يادش به خير... يه زماني با شنيدن آهنگ «زندگي با تو چقدر قشنگه خوب من» معين چه احساس عاشقيتي بهمون دست مي داد و مي رفتيم تو حس...!