شاه مي بخشه، شاهقلي نمي بخشه

Saturday, October 31, 2009

- من واقعا تعجب مي كنم چرا آقاي كرزي تهمت تقلب در انتخابات رو قبول كردن؟ به نظر بنده ي حقير، انتخابات افغانستان بعد از انتخابات ايران، سالم ترين انتخابات دنيا بود!
(تف و لعنت حضار)

0 comments: