گاج با همكاري قلم چي تقديم مي كند

Sunday, October 11, 2009

كتاب تست، جهت آمادگي براي ورود به اول دبستان!
.
.
.
نمونه سوال:
گزينه مناسب را انتخاب كنيد
«بابا آب ...»
الف. داد *** ب. نداد *** ج. خورد *** د. ريخت

0 comments: