دانه هاي بلندي كه كوتاه مي شوند

Thursday, October 8, 2009

از اين مي ترسم حالا كه اين «دانه بلندها» سمي اعلام شدن، بيان «ختنه شون» كنن تا كوتاه بشه و بعد به خوردمون بدن!

0 comments: