ساعت 2:30 عصر جمعه

Friday, October 2, 2009

همين الان بگم اگه تو داربي (شهرآورد قرمز و آبي) ما برديم كه هيچ، شما مجبورين بشينين تو تشت آب سرد! ولي اگه شما بردين، بياين و مردانگي كنين و هي به ما سركوفت نزنين!
خوب؟
براي مساوي هم كه معلومه، زندگي ادامه دارد

0 comments: