اين پاكستاني هاي خوب

Monday, October 26, 2009

آقاي وزير: ما از مسولان كشور دوست و برادر پاكستان درخواست مي كنيم تا عبدالمالك ريگي را به ما تحويل دهند
برادران عزيز پاكستاني: چـَــشـــــم!

0 comments: