گيهان و خوانندگان- سه

Tuesday, October 13, 2009

مي خواستم به آقاي موسوي و طرفدارانشان بگم كه دست از سر مردم برداريد. بد نيست كمي هم مردانگي را از جومونگ ياد بگيريد و بگذاريد تسو كار خودش را انجام بدهد.
ممنون
يك انقلابي از دامون