داستانهاي واقعي- سه

Wednesday, October 28, 2009

- علي دايي تو كدوم تيم بازي مي كنه؟
+ تو تيم بيبيت!
- مگه همچين تيمي هم داريم؟
.
.
.
راهنمايي: در اين هنگام گاو در برابر اين قوم پرفسور مي شود