به زبون خوش بهت مي گم

Friday, October 16, 2009

دوست عزيز، چه يكبار دكمه ي آسانسور رو بزني، چه صد بار، چه دستت رو بذاري روش و برنداري، كابين آسانسور با يك سرعت ثابت و بعد از طي كردن طبقات به شما ميرسه.
سعي كن اينو بفهمي كه هرچي محكمتر دكمه رو بزني كابين زودتر بهت نمي رسه، الاغ جان!