دل به دل راه داره

Saturday, October 10, 2009

هرچي خدا از من بدش مياد، منم از سامي يوسف بدم مياد!
.
.
.
بچه قرطي رو ما ايراني ها آدمش كرديم، نه صدا داره، نه قيافه، نه هنر