تو رو خدا دست بردارين

Thursday, October 29, 2009

وقتي ديواري رو مي بينم كه هنوز روش نوشتن «مرگ بر شاه» يا وقتي كه يكي داره سخنراني مي كنه و از «ملت شهيد پرور» تعريف مي كنه، به اين فكر مي كنم كه كي قراره از اينا دست بردارن!؟

0 comments: