خنك بازي هم حدي داره

Wednesday, October 14, 2009

آيا هنوز هستند كساني كه به زبان برره اي صحبت كنند؟
و احساس نمكداني بكنند؟
و اطرافيانشان هم لذت ببرند؟
و بهشان قاه قاه بخندند؟
و به همان زبان جوابشان را بدهند؟!