شب زفاف كم از صبح پادشاهي نيست

Friday, October 16, 2009

دوماد عروسو بـ***، يالا، يالا، يالا، يالا
.
.
.
حضار چشم و گوش خود را مي پوشانند!