انفجار نور

Monday, October 12, 2009

به نظر من میرحسین جرقه بود (یه لحظه کارش رو انجام داد و رفت کنار) و شیخ مهدی فیتیله. کم کم داره فیتیله تموم میشه و آتش جرقه به اصل بمب میرسه!