بچه هاي اين دوره زمونه

Friday, October 23, 2009

- دخترم درست بشين
+ مگه چه جوري نشستم؟
- دامنتو بكش رو پات، شورتت ديده ميشه
+ خوب شورتمو درميارم كه ديده نشه

0 comments: