مسعود بهنود- دو

Tuesday, October 20, 2009

من مرده ي اون پوزخندهاي مسعود بهنودم كه بعدش براي اينكه ادب رو رعايت كرده باشه لبهاش رو به هم فشار ميده. در اون لحظه حاضرم جون بدم

0 comments: