تازه از فرنگ برگشته

Monday, October 12, 2009

طفلكي چند روز طول كشيد تا تونست روي توالت ايراني بنشينه، چند هفته طول كشيد تا فهميد تاحالا برعكس مي نشسته و بايد سر و ته بنشينه، و ماهها طول كشيد تا بالاخره ياد گرفت نشونه گيري كنه! فكر مي كرد اون سوراخه هدفه و بايد حتما بيفته توي هدف!

0 comments: