موج كره اي

Sunday, October 18, 2009

اونايي كه ميگن سريال هاي كره اي با اعتقادات و فرهنگ ايراني ها بيشتر همخواني داره رو بايد با پس گردني نشوند پاي «سام سون» و «همسر يا دردسر» تا بفهمن دنيا دست كيه!

0 comments: