صد رحمت به عقب مونده هاي نود و نه درصدي

Wednesday, October 21, 2009

مجري: خوب خودتون رو معرفي كنين؟
اولي: حسن چهل و پنج ساله / دومي: كامبيز سي و نه ساله / سومي: هوشنگ بيست و هشت ساله / چهارمي: فريدون چهل ساله
مجري: خوب، حالا سه بار پشت سرهم بگين: تاجر تو چه تجارت مي كني؟ به تو چه كه تاجر چه تجارت مي كنه!
شركت كننده ي اول: تاجر به تو چه كه... چي؟
دومي: تاجر... چي؟
سومي: چاجر چو ته چتارت چيكني؟ چه جو ته كه ته چتارج مي كنه!
چهارمي: تاجر چو... جو... تو... جو... چو.. تو.. جو... چو...
مجري: خوب تشويق شون كنين. به رسم يادبود به هركدوم از شركت كننده ها هديه باارزشي (!) تقديم ميشه
(تشويق بي پايان حضار)

0 comments: