زني كه روي صندلي قرمز در توده اي از دود نشسته است

Monday, October 5, 2009

«ما شب ها بيداريم و روزها مي خوابيم. عينهو سگ ها. تنها فرقش اينه كه ما پارس نمي كنيم.»
لحظه اي سكوت مي كند اما انگار چيزي به خاطرش رسيده باشد يا بخواهد حرفي را كه زده تصحيح كند بلافاصله مي گويد: «البته گاهي هم پارس مي كنيم.»

* من گنجشك نيستم، مصطفي مستور

0 comments: