اعراب جوانمرد

Saturday, November 12, 2011

یکبار عربها تو عمرشون یه خورده جوانمردانه بازی کردن، اونم دقیقه نود گل خوردن دهنشون سرویس شد!

0 comments: