امان از دست ایرج میرزا

Tuesday, November 1, 2011

- دو تا از شعرهای مودبانه ایرج میرزا رو بگو!
+ «داد معشوقه به عاشق» و «پستان به دهن گرفتن آموخت»!‏

0 comments: