کتری شوشولی

Monday, November 21, 2011

باید اعتراف کنم، تو راهنمایی وقتی معلم احکام‌مون می‌خواست نحوه استبرا رو بهمون یاد بده، رفت کتری آبدارخونه رو آورد و عملی روی کتری بهمون نشون داد! تا مدتها حالم از چای بهم می‌خورد!

0 comments: