نوع دوستی بنی آدم

Tuesday, November 22, 2011

بنی آدم اعضای صد پیکرند
که از ریخت همدیگه متنفرند!

0 comments: