درد توالت

Saturday, November 26, 2011

صبح زود بیدار شدن یک درده، از زور جیش بیدار شدن یک درده، نشستن رو لبه‌های توالت فرنگی یخزده هم یک درد دیگه!

0 comments: