بابام و فیلمهای خانوادگی

Wednesday, November 16, 2011

پسرم؛
با دوربینت طوری فیلم بگیر که هروقت خواستی تماشا کنی مجبور نشی هی رد کنی!

0 comments: