بیچاره نیکی

Thursday, November 17, 2011

تو نیکی میکن و در «حجله» انداز!

1 comments:

Anonymous said...

اگر منظور از نیکی همون لقب علیرضا واحدی نیکبخته ، من با کمال میل حاضرم به بخش اول این توصیه عمل کنم!؛