چیزدرد

Monday, November 14, 2011

در زندگی چیزهایی هست که مثل چیز، چیز ِ آدم را آهسته و در انزوا میخورد و میتراشد.

0 comments: