نوستال شیرشاه

Saturday, November 19, 2011

Hakuna matata
سخت نگیر، دنیا دورزه!

1 comments:

داریوش said...

معنیش اینه که بامزی نمی دیدی که یادت بیاد که این رمز بین بامزی و شلمان بود اونم یه ده بیس سالی قبل شیر شاه ;(