گیهان و خوانندگان- سرشماری از ما

Saturday, November 5, 2011

می‌خواستم از رییس مرکز آمار تشکر کنم که برای سرشماری ما، یه داف به غایت شکیل و وزین رو فرستاد!

ریزنوشت از اینجا

0 comments: