آگهی گودری

Saturday, July 9, 2011

به یک خانم آشنا که قصد آشنایی بیشتر داشته باشد، یا
به یک خانوم غریبه که قصد آشنا شدن داشته باشد، نیازمندیم...

لطفا دست به دست کنین بچسبونین به دیوار!

0 comments: