در محضر ازدواج اتفاق افتاد

Sunday, July 3, 2011

عاقد: ...دخترم، پسرم، هیچ‌وقت به همدیگه دروغ نگین...
سه دقیقه بعد:
عاقد: وکیلم؟
همراهیان: عروس رفته گل بچینه!
عاقد: اولین دروغ زندگی!

0 comments: