همیشه جای شکرش باقیه

Saturday, July 23, 2011

پارسال سال مرگ و میر هنرمندان بود،
امسال سال بگیر و ببند هنرمندان...
خدا رو شکر در این زمینه داریم پیشرفت می کنیم!

0 comments: