دیالوگ زنان خانه دار سرسخت- 2

Friday, July 29, 2011

«از دید کتاب مقدس، همه گناهکارند به جز کسانی که احساس گناه می‌کنند!»

Desperate Housewives

0 comments: