شورت کات

Friday, July 8, 2011

باید اعتراف کنم که تا مدتها فکر می‌کردم نافم به داخل بدنم راه داره، انگشتم رو توش نمی‌کردم که دل و روده‌ام درنیاد بیرون!