رد گم کنی

Sunday, July 31, 2011

دافاتی که تو پارک و خیابون یه بچه میگیرن بغلشون، هر یک دقیقه میگن «چی می خوای خاله جون / عمه جون؟» تا اطرافیان بفهمن بچه خودشون نیست!

0 comments: