در توالت پمپ بنزین اتفاق افتاد- واقعی

Wednesday, July 27, 2011

شوهره داره میره طرف توالت، خانومش: داری می‌ری توالت؟
شوهره: نه دارم میرم دوش بگیرم!