نیوز آو د زرت

Tuesday, July 26, 2011

کم مونده مجری‌های همه شبکه‌های بی‌بی‌سی دایره و شیپور بگیرن دستشون بیان بزنن و برقصن، از شدت خوشحالی رسوایی شنود تلفنی!

0 comments: