ابی کیمیایی

Friday, July 29, 2011

حالا یعنی چی ابی تو این کلیپ آخریش منفجر میشه؟ مثلا خواسته اینجوری غم انگیز با صحنه خداحافظی کنه؟!