موتور کشون

Sunday, July 10, 2011

اگه یه زمانی تو اخبار گفتن که قاتل زنجیره‌ای داره موتورسوار‌های شهر رو می‌کشه، چند درصد احتمال بدین که ممکنه من باشم!