پای دکتر شریعتی به گولاس هم باز شد

Monday, July 25, 2011

دختری به دکتر شریعتی گفت: من عاشقت هستم. دکتر گفت: لياقت شما برادرم است كه از من زيباتر است و پشت سرت ايستاده. دخترك برگشت و نگاه كرد ديد كسی نيست. دکتر گفت: اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمی‌كردی!