بابام و سندى

Friday, July 8, 2011

به بابام ميگم: نگاه کنين، سندى و پسرش باهم براى يک دختر آهنگ خوندن، ياد بگيرين!
بابام: سندى که چيزى نيست، هروقت ابى خوند، منم با تو مي‌خونم!

0 comments: