مراسم دادن

Monday, October 17, 2011

چرا اینجا ندادین؟ یا اینکه اونجا ندادین؟
چرا تو ویلا ندادین؟ کنار دریا ندادین؟