پاسدار پارسی

Saturday, October 22, 2011

به جای سلام اصرار داره که بگه درود، بعد میگه «بفرمایید رو ایر هستین»!