فرفر

Thursday, October 27, 2011

باید اعتراف کنم تا مدتها اسم یه جور شیر که روی جعبه‌ش می‌نویسن «فرادما» رو می‌خوندم:
feradma!
تازگیها فهمیدم که اینجوری خونده میشه:
Fara Dama!