دیالوگ- دین و کفر

Monday, October 31, 2011

مردم دنیا سه دسته‌اند:
دیندارانی که خود را کافر نشان می دهند،
کافرانی که خود را دیندار نشان می‌دهند،
و... دسته سومی ندیده‌ام!‏

سایمبول ریتویچ