عمه گودرم کجاست

Thursday, October 27, 2011

امان از دل وحید آنلاین...

باید اعتراف کنم که هیچ وقت نفهمیدم چشمهای وحید آنلاین تو این عکس بازه یا بسته یا خماره!؟

0 comments: